Na podstawie prospektu wprowadzono do publicznego obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 2.000.000 dotychczas wyemitowanych akcji Spółki o jednostkowej wartości nominalnej 1 zł: 355.000 akcji serii A; 226.000 akcji serii B; 29.050 akcji serii C; 1.389.950 akcji serii D, oraz nowo emitowanych 27.000 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii E o jednostkowej wartości nominalnej 1 zł i do 675.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o jednostkowej wartości nominalnej 1 zł.

Przedmiotem oferty publicznej realizowanej na podstawie niniejszego Prospektu było: 27.000 akcji serii E oferowanych w Ofercie Zamkniętej oraz 675.000 akcji serii F oferowanych w Ofercie Otwartej.

Akcje serii E zaoferowane zostały wskazanym przez Radę Nadzorczą Emitenta pracownikom Spółki lub osobom stale pracującym dla Spółki. Akcje serii F zaoferowane zostały w Ofercie Otwartej, która podzielona została na dwie transze: Transza Detaliczna, w której oferowano 135.000 akcji serii F, oraz Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, w której zaoferowano 540.000 akcji serii F.

Wszystkie akcje w obu transzach zostały objęte i przydzielone zgodnie ze złożonymi zapisami (z uwzględnieniem redukcji).

Do pobrania

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI SERII A-F

Rozmiar: 856 KB

30 listopada 2006 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt emisyjny Akcji Serii H spółki NEUCA S.A., na podstawie którego przeprowadzona została Oferta Kierowana. Akcje Serii H zostały zaoferowane udziałowcom Grupy Kapitałowej Galenica-Silfarm oraz spółek zależnych. Zgodnie z uchwałą Zarządu NEUCA S.A. z 29 sierpnia 2006 roku, maksymalna liczba Akcji Oferowanych ustalono na nie wyższą niż 1.298.960 akcji Serii H. Ostateczna liczba akcji oferowanych została ustalona przez Zarząd przed otwarciem subskrypcji na kwotę 1.243.912 sztuk.

Do pobrania

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI SERII H

Rozmiar: 856 KB

ANEKSY NR 1-6 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO AKCJI SERII H

Rozmiar: 856 KB

Wyemitowane akcje serii G, I, J, K i L NEUCA S.A. są zwolnione z obowiązku sporządzania i zatwierdzania prospektu lub memorandum informacyjnego na podstawie art. 7 ust 4 pkt 3), art. 38 ust 3 oraz art. 39 ust 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu, w związku z faktem że akcje tych serii zostały wydane w celu realizacji uprawnień posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, a inne akcje Spółki tego samego rodzaju są dopuszczone do obrotu na tym samym rynku regulowanym. Ponadto objęcie tych akcji nie następuje w ramach oferty publicznej.

Ta strona korzysta z plików cookies

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj.