Dane osobowe

Polityka prywatności

A. Zasady prywatności

Spółka NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Forteczna 35-37, (dalej: „Spółka”), właściciel serwisu www.neuca.pl, szanuje Państwa prywatność oraz ceni sobie Państwa zaufanie.

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie możesz nam udostępnić podczas korzystania z Serwisu oraz wykorzystywania plików cookies w naszym Serwisie. Dołożymy wszelkich starań, aby chronić Pani/Pana prywatność w trakcie korzystania z Serwisu. Stosujemy się do uznanych międzynarodowych standardów w zakresie bezpieczeństwa. Wdrożyliśmy polityki, procedury i szkolenia obejmujące ochronę danych, ich poufność i bezpieczeństwo. Regularnie kontrolujemy wprowadzone środki pod kątem ich adekwatności dla zabezpieczenia posiadanych danych.

W naszym Serwisie możesz znaleźć informacje dotyczące aktualnych wydarzeń realizowanych przez Neuca S.A., zapoznać się z treścią komunikatów prasowych oraz ofertą naszych usług, a także przeczytać opis sprawozdań. Na stronie mają Państwo również możliwość dowiedzieć się o aktualnych ofertach pracy, procesie zatrudnienia, a także poprzez newslettery otrzymać najnowsze informacje inwestorskie, giełdowe oraz dotyczące rynku aptecznego.

I. Dane osobowe

 1. Co do zasady Spółka nie zabiega o Państwa personalną identyfikację na podstawie zgromadzonych danych osobowych. Niekiedy jednak identyfikacja jest konieczna. Tak dzieje się chociażby w przypadku procesu rekrutacyjnego lub nawiązania i realizacji innych form współpracy.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO.

II. Gromadzenie danych osobowych

Prosząc Państwa o podanie swoich danych, Spółka zawsze wyjaśnia, dlaczego ich potrzebuje. Zbierane są tylko te dane, które są konieczne do realizacji konkretnego celu.

III. Odbiorcy danych osobowych

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie osoby, które działają z upoważnienia Spółki lub na podstawie umowy powierzenia. Dane są zabezpieczone przed ich udostępnieniem podmiotom nieupoważnionym.
 2. Dane osobowe mogą zostać przekazane tylko w niezbędnym zakresie i wyłącznie tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby zagwarantować wysoką jakość produktów i usług oferowanych przez Spółkę, w szczególności dostawcom usług IT oraz innym podmiotom z Grupy Neuca. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, działają wyłącznie na polecenie administratora i zapewniają bezpieczeństwo danych.

IV. Okres przetwarzania

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zebrane lub dłużej niż jest to określone przepisem prawa lub uzasadnionym interesem prawnym Spółki albo do wycofania zgody lub wniesienia skutecznego sprzeciwu.

V. Bezpieczeństwo danych

 1. Spółka podjęła środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, poufności i integralności Państwa danych osobowych.
 2. Spółka przykłada dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe nie będą modyfikowane, udostępniane lub w inny sposób niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są upoważnione do dostępu do danych.

VI. Linki do stron osób trzecich

Na stronie www.neuca.pl mogą być zamieszczone linki do stron internetowych osób trzecich. Spółka nie sprawuje kontroli nad tymi stronami i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za praktyki osób trzecich w zakresie poufności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Zaleca się zatem zapoznanie z polityką prywatności zamieszczoną na takich stronach przed korzystaniem z nich i przed podaniem danych osobowych.

VII. Akceptacja polityki prywatności

Korzystanie przez Państwa ze strony www.neuca.pl i przekazywanie Spółce danych poprzez tę stronę, oznacza akceptację na niniejszych warunków polityki prywatności. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek zapisem polityki, należy nie korzystać ze strony internetowej i nie przekazywać danych osobowych.

B. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

W zależności od relacji ze Spółką, jaka będzie Państwa łączyła w związku z nawiązanym kontaktem, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na różnych podstawach prawnych i w różnych celach. Poniżej przedstawione zostały informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach funkcjonalności oferowanych za pośrednictwem serwisu.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Forteczna 35-37, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu - VII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000049872, NIP: 8790017162, BDO: 000039852, kapitał zakładowy: 4 536 537 zł w całości opłacony, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: neuca@neuca.pl, tel. 56 669 40 00.

II. Inspektor ochrony danych osobowych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Dorotą Neubauer, poprzez:

 • adres e-mail: iod@neuca.pl lub
 • adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Neuca S.A., ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

III. Jaki jest cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych?

W związku z nawiązaniem kontaktu, współpracy, korzystaniem z funkcjonalności lub usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach, na podstawie i przez okres:

Lp. Czynność w związku z którą przetwarzane są dane osobowe Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres przetwarzania
1 Kontakt poprzez formularz kontaktowy umożliwienie Państwu kontaktu w formie elektronicznej z Neuca S.A. uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest możliwość udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość/pytanie zainteresowanych historia korespondencji przetwarzana będzie nie dłużej niż przez okres 6 lat
2 Kontakt telefoniczny umożliwienie Państwu kontaktu telefonicznego z Neuca S.A. uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest możliwość udzielenia odpowiedzi na pytania i wnioski zainteresowanych jeżeli rozmowa jest nagrywana to nagrania z rozmów przetwarzane będą nie dłużej niż przez okres 1 roku
3 Aplikowanie na oferty pracy, praktyk i staży rekrutacja personelu, praktykantów i stażystów szczegółowe informacje znajdują się przy każdym z ogłoszeń, pod formularzem aplikacyjnym szczegółowe informacje znajdują się przy każdym z ogłoszeń, pod formularzem aplikacyjnym
4 Newsletter przesyłanie Państwu newslettera inwestorskiego, giełdowego udzielona zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a RODO do czasu wycofania zgody lub do czasu zaprzestania wydawania newslettera przez Neuca S.A.
5 Dostęp do treści zamieszczonych na stronie www oraz do funkcjonalności strony (cookies techniczne i analityczne) zapisywanie na Państwa urządzeniu plików cookie w celach analitycznych i funkcjonalnych uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem administratora jest utrzymanie i poprawa funkcjonalności strony, tworzenie zagregowanych statystyk, badanie ruchu na stronie, uwierzytelnianie logowania i zapisywanie sesji, zapewnienie bezpieczeństwa cookies analityczne przechowywane są na Państwa urządzeniu maksymalnie do 2 lat od momentu ich zainstalowania. Mogą Państwo wcześniej wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania poprzez usunięcie lub zablokowanie cookies w Państwa przeglądarce

IV. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, dla których mają zostać lub zostały zebrane.

V. Jakie przysługują uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

 1. Każdemu z Państwa przysługuje prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia (art. 20 RODO) oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie. Zgodę można wycofać poprzez zgłoszenie wniosku mailowo na adres neuca@neuca.pl lub iod@neuca.pl. W przypadku subskrybcji newslettera można samodzielnie wycofać zgodę klikając w odpowiedni link w newsletterze. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. W związku ze swoją szczególną sytuacją, macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania swoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Administratorowi nie wolno już będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. W przypadku danych zapisanych w cookies uwzględnienie sprzeciwu może nie być możliwe z uwagi na brak możliwości jednoznacznego określenia, że wnioskujący jest osobą, której dane są przetwarzane. W tej sytuacji należy samodzielnie usunąć ze swojej przeglądarki zainstalowane ciasteczka – wskazówki jak to zrobić znajdują się w części C. polityki prywatności.

VI. Kto może być odbiorcą danych?

 1. Dane osobowe mogą zostać przekazane tylko w niezbędnym zakresie i wyłącznie tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby można było zagwarantować wysoką jakość produktów i usług oferowanych przez Neuca S.A.
 2. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, działają wyłącznie na polecenie administratora i zapewniają bezpieczeństwo danych.
 3. Państwa dane osobowe, bez Państwa zgody, nie są i nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym na ich użytek własny. Dane są udostępniane jedynie na użytek administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia i nie są udostępniane podmiotom trzecim.
 4. Odbiorcami Państwa danych będą w szczególności osoby zatrudnione przez Spółkę i upoważnione do ich przetwarzania, inne podmioty należące do Grupy Neuca oraz zaufanie partnerzy świadczący na rzecz Spółki usługi, w szczególności z zakresu IT.

I. Czym są pliki cookie?

 1. Poprzez pliki "cookie" (tzw. ciasteczko) należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, będące plikami zapisywanymi automatycznie przez przeglądarkę internetową, z której użytkownik korzysta na urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie, tablecie) podczas przeglądania strony www.
 2. Pliki cookie używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
 3. Dane zapisywane w plikach cookie zawierają informacje o sposobie korzystania przez użytkowników ze strony (wyświetlanych podstronach i treściach), datę i czas odwiedzin oraz inne informacje o aktywności użytkowników na stronie. Cookies zazwyczaj zawierają również nazwę strony internetowej, z której pochodzą, IP użytkownika, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz stroną internetową. Na podstawie logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę.

II. Jakich plików cookie używamy?

 1. Funkcjonalne – są niezbędne do prawidłowego działania strony lub funkcjonalności, z których użytkownik chce skorzystać. Wykorzystywane są, aby:
  • zoptymalizować stronę internetową pod kątem urządzeń i przeglądarek najczęściej używanych przez użytkowników – dzięki temu komputer, tablet czy telefon użytkownika wyświetli ją poprawnie i czytelnie,
  • zapamiętać, czy użytkownik wyraził zgodę na wyświetlanie na stronie internetowej portalu wybranych treści,
  • utrzymać sesję użytkownika, kiedy odwiedza stronę.
 2. Analityczne - z analitycznych plików cookie korzystamy po to, aby:
  • ulepszyć funkcjonowanie strony internetowej oraz
  • mierzyć, nie identyfikując użytkownika, skuteczność podejmowanych działań i prezentowanych treści,
  • tworzyć zbiorcze statystyki i analizy, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywana jest strona. Te działania pozwalają na stałe udoskonalanie struktury i zawartości strony, by w jak największym stopniu odpowiadała on potrzebom użytkowników.
 3. W przypadku analitycznych plików cookie korzystamy z narzędzi Google Analytics. Google Analytics to usługa analizy witryn internetowych oferowana przez firmę Google Inc., w ramach której zapewniane są zagregowane, a przez to anonimowe dane statystyczne dotyczące odwiedzających witrynę. Więcej informacji o tym narzędziu znajduje się pod linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.
 4. Użytkownik może zrezygnować z plików cookie Google Analytics, klikając w poniższy link i pobierając dodatek: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Rezygnacja z Google Analytics nie będzie miała wpływu na funkcjonalność odwiedzanej witryny.

III. Czas, przez jaki cookie będą umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika:

 1. Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików cookie – "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 2. Cookies tymczasowe – umieszczone są na czas korzystania z przeglądarki (sesji) i zostają wykasowane po jej zamknięciu.
 3. Cookies stałe – nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony w ich parametrach czas (do 2 lat od momentu zainstalowania) albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 4. Logi zebrane w dziennikach przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał służący do administrowania serwisem i zapewnienia bezpieczeństwa. Zbiorcze podsumowania w postaci statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących użytkowników odwiedzających stronę.

IV. Jak zmienić ustawienia, odinstalować lub uniemożliwić instalację plików cookie?

 1. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookie na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookie może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej lub niemożliwość korzystania z niektórych funkcji stron internetowych i dokonania niektórych czynności.
 2. Na komputerze pliki cookie można odinstalować poprzez usunięcie ich jeden po drugim według rodzajów cookies lub wszystkich na raz.
 3. Poniżej przedstawione zostały instrukcje dokonywania zmian ustawień oraz usuwania plików cookie w popularnych przeglądarkach:
 4. Istnieje możliwość ustawienia przeglądarki internetowej, tak aby blokowała pliki cookie lub każdorazowo ostrzegała przed ich instalacją. Ustawienia są różne w poszczególnych przeglądarkach. Instrukcje odnośnie obsługi plików cookie można znaleźć w menu "Pomoc" przeglądarki.

V. Informacje końcowe

 1. Przechowywane informacje i dostęp do cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Państwach urządzeniu i zainstalowanym na nim oprogramowaniu.
 2. Korzystanie ze strony www.neuca.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza Państwa zgodę na zapisywanie plików cookie funkcjonalnych i analitycznych na urządzeniu.

Polityka prywatności obowiązuje od 18.06.2019 r. Wszelkie poprawki do niniejszego dokumentu będą obowiązywały od momentu publikacji. Zaleca się zatem regularne sprawdzanie zawartości strony.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów

I ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem danych osobowych jest NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Forteczna 35-37, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu - VII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000049872, NIP: 8790017162, BDO: 000039852, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: neuca@neuca.pl, tel. 56 669 40 00.II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może Pani/Pan kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych, Dorotą Neubauer, poprzez:

 • adres e-mail: iod@neuca.pl lub
 • pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Neuca S.A., ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.


III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz wypełnianie obowiązków prawnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, związanych z:
  - płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych), z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości),
 • rozpatrywanie reklamacji, obsługa, dochodzenie i obrona ewentualnych roszczeń - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu NEUCA S.A. - zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f ROD,
 • marketing bezpośredni - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu NEUCA S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO), za który NEUCA S.A. uznaje w szczególności możliwość przedstawienia kontrahentom produktów i usług oferowanych przez NEUCA S.A.
 • statystycznych i analitycznych - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu NEUCA S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO), za który NEUCA S.A. uznaje w szczególności możliwość tworzenia wewnętrznych raportów sprzedażowych oraz zestawień dotyczących historii współpracy,
 • badanie opinii dotyczące świadczonych usług na podstawie prawnie uzasadnionego interesu NEUCA S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO), za który NEUCA S.A. uznaje w szczególności potrzebę doskonalenia jakości świadczonych usług.IV. ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez NEUCA S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności dostawcom usług IT oraz podmiotom świadczącym usługi: doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, windykacyjne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • obowiązywania umowy,
 • do czasu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa,
 • do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z tej umowy,
 • do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.


VI. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od NEUCA S.A. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby NEUCA S.A. przesłał dane do innego administratora. Jednakże NEUCA S.A. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie zgody lub umowy z Panią/Panem,
 • prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy NEUCA S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie, swojego prawnie uzasadnionego interesu. Może Pani/Pan wnieść sprzeciw ze względu na swoją szczególną sytuację, na adres poczty elektronicznej: iod@neuca.pl lub adres siedziby NEUCA S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych NEUCA S.A.”


VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.IX. ŹRÓDŁA POCHODZENIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogły zostać pozyskane przez administratora:

 • bezpośrednio od Pani/Pana,
 • niektóre informacje o Pani/Panu mogły zostać pozyskane ze źródeł powszechnie dostępnych (np. z CEIDG, KRS lub Państwa stron www).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących monitoringu na obiektach NEUCA S.A.

I ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Forteczna 35-37, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu - VII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000049872, NIP: 8790017162, BDO: 000039852, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: neuca@neuca.pl, tel. 56 669 40 00.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może Pani/Pan kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych, Dorotą Neubauer, poprzez:

 • adres e-mail: iod@neuca.pl lub
 • pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Neuca S.A., ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Nagrania z monitoringu wizyjnego przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu NEUCA S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO), za który NEUCA S.A. uznaje w szczególności potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa osób, ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

IV. ODBIORCY DANYCH

Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą być również przekazywane przez NEUCA S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmiotom odpowiadającym za nadzór nad działaniem monitoringu wizyjnego, w tym konserwację systemów.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Nagrania z monitoringu nie będą przechowywane dłużej niż 3 miesiące, chyba że zostały one zabezpieczone w związku z prowadzonym postępowaniem. W takim przypadku okres przechowywania nagrań wydłuża się do prawomocnego zakończenia sprawy.

VI. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych. Na Pani/Pana wniosek NEUCA S.A. dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, o ile możliwe będzie zidentyfikowanie Pani/Pana na nagraniach, a dostarczenie kopii nie będzie niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadkach, kiedy NEUCA S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, może Pani/Pan wnieść sprzeciw ze względu na swoją szczególną sytuację, listownie na adres siedziby NEUCA S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych NEUCA S.A.” lub na adres poczty elektronicznej: iod@neuca.pl. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są w pkt. I i II powyżej.

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu oraz możliwości wstępu na teren obiektu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących prowadzonych ewidencji na obiektach NEUCA S.A.

I ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Forteczna 35-37, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu - VII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000049872, NIP: 8790017162, BDO: 000039852, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: neuca@neuca.pl, tel. 56 669 40 00.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może Pani/Pan kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych, Dorotą Neubauer, poprzez:

 • adres e-mail: iod@neuca.pl lub
 • pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Neuca S.A., ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Dane osobowe podane przez Panią/Pana w celu ewidencji:

 • wejść i wyjść i/lub
 • wjazdów i wyjazdów pojazdów i/lub
 • kluczy i/lub
 • wnoszonych leków na teren magazynu i/lub
 • wjazdów kurierów

będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu oraz znajdującego się w obiekcie mienia - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia administratora danych.

IV. ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotowi świadczącemu usługi w zakresie ochrony osób i mienia, dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzały będą dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 1 roku.

VI. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek NEUCA S.A. dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, o ile dostarczenie kopii nie będzie niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadkach, kiedy NEUCA S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, może Pani/Pan wnieść sprzeciw ze względu na swoją szczególną sytuację, listownie na adres siedziby NEUCA S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych NEUCA S.A.” lub na adres poczty elektronicznej: iod@neuca.pl.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są w pkt. I i II powyżej.

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu oraz możliwości wstępu na teren obiektu.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, jeśli kontaktujesz się z NEUCA S.A. za pomocą dostępnych formularzy na stronie internetowej NEUCA S.A. lub wysyłasz zapytanie na ogólny email NEUCA S.A. lub kontaktujesz się z NEUCA S.A. telefonicznie.

I ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Forteczna 35-37, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu - VII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000049872, NIP: 8790017162, BDO: 000039852, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: neuca@neuca.pl, tel. 56 669 40 00.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może Pani/Pan kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych, Dorotą Neubauer, poprzez:

 • adres e-mail: iod@neuca.pl lub
 • pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Neuca S.A., ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, przesłane przez Panią/Pana do NEUCA S.A. pocztą elektroniczną oraz za pomocą formularzy dostępnych na stronach internetowych NEUCA S.A. lub zgłoszonych telefonicznie. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO), za który NEUCA S.A. uznaje w szczególności udzielenie odpowiedzi na przesłaną przez Panią/Pana wiadomość/zgłoszone zapytanie.

IV. ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez NEUCA S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności dostawcom usług IT oraz podmiotom świadczącym usługi: doręczania korespondencji i przesyłek - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, czyli nie dłużej niż przez okres 6 lat.

VI. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy NEUCA S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, może Pani/Pan wnieść sprzeciw ze względu na swoją szczególną sytuację, listownie na adres siedziby NEUCA S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych NEUCA S.A.” lub na adres poczty elektronicznej: iod@neuca.pl.

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Panią/Pana wiadomość/zgłoszone zapytanie. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na Pani/Pana zgłoszenie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczące osób biorących udział w procesach rekrutacyjnych (praca, staż, praktyki).

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Forteczna 35-37, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu - VII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000049872, NIP: 8790017162, BDO: 000039852, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: neuca@neuca.pl, tel. 56 669 40 00.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może Pani/Pan kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych, Dorotą Neubauer, poprzez:

 • adres e-mail: iod@neuca.pl lub
 • pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Neuca S.A., ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

III. ŹRÓDŁO DANYCH

Mogliśmy uzyskać Pani/Pana dane osobowe z następujących źródeł:

 • bezpośrednio od Pani/Pana,
 • za pośrednictwem innej osoby (np. znajomego, który rekomenduje Panią/Pana do pracy),
 • niektóre informacje o Pani/Panu administrator lub działające na jego rzecz agencje rekrutacyjne mogą pozyskiwać także z publicznie dostępnych portali branżowych, takich jak LinkedIn, GlodenLine, czy platform rekrutacyjnych. W takim wypadku zostanie Pani/Pan poinformowany o tym przy pierwszym kontakcie.

IV. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w przypadku uczestnictwa przez Panią/Pana w realizowanych w NEUCA S.A.:

 • procesach rekrutacyjnych zmierzających do zawarcia i realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),
 • selekcjach dokumentów kandydatów aplikujących na praktykę absolwencką (studencką) lub staż, a w przypadku pozytywnego przejścia procesu kwalifikacji również w celu zawarcia i realizacji umowy o praktykę absolwencką (studencką) albo staż na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • przyszłych procesach rekrutacyjnych oraz podczas rozmów w procesie rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli dobrowolnie wyrażonej zgody,
 • badania opinii kandydatów dotyczących przebiegu procesu rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem administratora będzie doskonalenie procesu rekrutacji w organizacji.

W przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem postępowań sądowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem administratora będzie obrona roszczeń.

V. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, poza osobami upoważnionymi przez administratora, mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe z polecenia administratora i na podstawie zawartej umowy powierzenia, w szczególności podmioty z Grupy Neuca i dostawcy rozwiązań IT, w tym dostawca systemu informatycznego, poprzez który to system przesyła Pan/Pani swoją aplikację do NEUCA S.A.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe kandydatów, z którymi zostanie zawarta umowa będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa.

Dane osobowe praktykantów i stażystów z którymi zostaną zawarte umowy, będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym odbywana była praktyka/staż.

Dane osobowe kandydatów, z którymi nie zostanie zawarta umowa będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, a następnie przez okres 6 miesięcy.

Dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych będą przetwarzane przez okres 1 roku od ostatniej aktualizacji danych osobowych przez kandydata lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

VII. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wycofania zgody - zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody poprzez e-mail: iod@neuca.pl lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Neuca S.A., ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od NEUCA S.A. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby NEUCA S.A. przesłał dane do innego administratora, jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do danych przetwarzanych na podstawie umowy lub na podstawie zgody,
 • prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy NEUCA S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, może Pani/Pan wnieść sprzeciw ze względu na swoją szczególną sytuację, listownie na adres siedziby NEUCA S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych NEUCA S.A.” lub na adres poczty elektronicznej: .

VIII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wskazanych celów, w szczególności podjęcia działań w celu zawarcia umowy, a następnie zawarcia i realizacji tej umowy.

X. INFORMACJA O AUTOMATYCZNYM PRZETWARZANIU DANYCH (W TYM PROFILOWANIU)

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym poprzez profilowanie. Przez profilowanie rozumiemy przetwarzanie danych w postaci wykorzystywania ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Informacje o przetwarzaniu nagrywanych rozmów telefonicznych

I ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Forteczna 35-37, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu - VII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000049872, NIP: 8790017162, BDO: 000039852, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: neuca@neuca.pl, tel. 56 669 40 00.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może Pani/Pan kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych, Dorotą Neubauer, poprzez:

 • adres e-mail: iod@neuca.pl lub
 • pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Neuca S.A., ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Rozmowy będą nagrywane w następujących celach:

 1. w celach związanych z obsługą klientów za pośrednictwem infolinii- podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. w celu zapewnienia najwyższych standardów obsługi telefonicznej- podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w szczególności potrzebę doskonalenia jakości świadczonych usług,
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami– podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( art. 6 ust. 1 lit f RODO) w postaci dochodzenia roszczeń i obroną przed roszczeniami.

IV. ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez NEUCA S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności dostawcom usług IT oraz podmiotom świadczącym usługi: prawne, windykacyjne.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. przez okres nie dłużej niż 1 rok od daty nagrania,
 2. do czasu wniesienia sprzeciwu,
 3. do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń

VI. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od NEUCA S.A. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby NEUCA S.A. przesłał dane do innego administratora. Jednakże NEUCA S.A. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie zgody lub umowy z Panią/Panem,
 • prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy NEUCA S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie, swojego prawnie uzasadnionego interesu. Może Pani/Pan wnieść sprzeciw ze względu na swoją szczególną sytuację, na adres poczty elektronicznej: iod@neuca.pl lub adres siedziby NEUCA S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych NEUCA S.A.”

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Wszystkie rozmowy są nagrywane. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na nagrywanie rozmów, należy się rozłączyć.

Informacje o przetwarzaniu danych udostępnionych przez Directan Sp. z o.o.

I ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Forteczna 35-37, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu - VII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000049872, NIP: 8790017162, BDO: 000039852, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: neuca@neuca.pl, tel. 56 669 40 00.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może Pani/Pan kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych, Dorotą Neubauer, poprzez:

 • adres e-mail: iod@neuca.pl lub
 • pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Neuca S.A., ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

III. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH

Dane Państwa zostały udostępnione w celach marketingowych przez firmę Directan Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie k. Poznania ul. Nowy Rynek 6/12.

Dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Mają Państwo prawo do żądania sprostowania, uzupełnienia, zmiany lub usunięcia danych osobowych znajdujących się w bazie udostępnionej przez firmę Directan Sp. z o.o. kierując swoje żądanie na adres wypisz@directan.pl lub adres Directan Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie k. Poznania 62-002, ul. Akacjowa 4A/115.

IV. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Neuca S.A. przetwarza Państwa dane osobowe:

 • w celu przedstawienia informacji o produktach - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora w postaci marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

V. ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez NEUCA S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności dostawcom usług IT oraz podmiotom świadczącym usługi: prawne, windykacyjne.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 30 dni, chyba że wcześniej zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VII. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy NEUCA S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie, swojego prawnie uzasadnionego interesu. Może Pani/Pan wnieść sprzeciw ze względu na swoją szczególną sytuację, na adres poczty elektronicznej: iod@neuca.pl lub adres siedziby NEUCA S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych NEUCA S.A.”

VIII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych pracowników Kontrahenta lub osób współpracujących z Kontrahentem w związku z działaniami mającymi na celu zawarcie i wykonanie umów z Kontrahentami

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Forteczna 35-37, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu - VII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000049872, NIP: 8790017162, BDO: 000039852, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: neuca@neuca.pl, tel. 56 669 40 00.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może Pani/Pan kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych, Dorotą Neubauer, poprzez:

 • adres e-mail: iod@neuca.pl lub
 • pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych NEUCA S.A., ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i na podstawie:

 1. podjęcie działań związanych z dążeniem do zawarcia a następnie zawarciem i realizacją umowy z kontrahentem. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: „RODO”), a uzasadnionym interesem administratora będzie możliwość zawarcia i realizacji umowy z kontrahentem, w tym kontakt w sprawie zawarcia oraz jej wykonania, obsługa ewentualnych reklamacji,
 2. rozliczeń księgowo-podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ) RODO - wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych na administratora, w szczególności wynikających z prawa podatkowego i sprawozdawczości finansowej,
 3. obsługa, dochodzenie i obrona ewentualnych roszczeń - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu NEUCA S.A. - zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f ) RODO, a uzasadnionym interesem administratora będzie zachowanie dowodów do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

IV. ŹRÓDŁA POZYSKANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogły zostać pozyskane przez administratora:

 1. bezpośrednio od Pani/Pana,
 2. z umowy o współpracy z kontrahentem,
 3. udostępnione przez kontrahenta, z którym łączy Panią/Pana umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna.

W związku z realizacją umowy, administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w niezbędnym zakresie, w szczególności: imię (imiona), nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, stanowisko, miejsce zatrudnienia/firma prowadzonej działalności.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez NEUCA S.A. podmiotom z nią współpracującym (odbiorcom), w szczególności dostawcom usług IT oraz podmiotom świadczącym usługi: księgowo-finansowe, archiwizacyjne, doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, windykacyjne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. obowiązywania umowy z kontrahentem,
 2. do czasu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa,
 3. do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z tej umowy.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od NEUCA S.A. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby NEUCA S.A. przesłał dane do innego administratora. Jednakże NEUCA S.A. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie zgody lub umowy z Panią/Panem,
 • prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy NEUCA S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie, swojego prawnie uzasadnionego interesu. Może Pani/Pan wnieść sprzeciw ze względu na swoją szczególną sytuację, na adres poczty elektronicznej: iod@neuca.pl lub adres siedziby NEUCA S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych NEUCA S.A.”

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z kontrahentem.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób kontaktujących się z podmiotami z Grupy NEUCA w celu nawiązania współpracy

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Neuca S.A. lub inny podmiot z Grupy NEUCA, do którego skierowano odpowiedź na zapytanie i/lub ofertę.

Z Administratorem danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez adres email zakupy@neuca.pl.

II. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych oraz w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przedstawiania klientowi informacji o swoich usługach, przedstawiania ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań klienta, zwiększenie sprzedaży swoich usług.

III. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może Pani/Pan kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych, Dorotą Neubauer, poprzez:

 1. adres e-mail: iod@neuca.pl lub
 2. pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

IV. ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, księgowo-finansowych i zakupowych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wskazanych celów, jednak nie dłużej niż do momentu wniesienia sprzeciwu.

VI. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych,
 2. prawo żądania ich sprostowania,
 3. prawo do ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 4. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, może Pani/Pan wnieść sprzeciw ze względu na swoją szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: iod@neuca.pl lub adres siedziby administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

IX. ŹRÓDŁA POZYSKANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być pozyskiwane ze źródeł publicznie dostępnych (np. z CEIDG, KRS lub Państwa stron www).

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych odbiorców zaopatrujących się w hurtowni farmaceutycznej

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Forteczna 35-37, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu - VII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000049872, NIP: 8790017162, BDO: 000039852, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: neuca@neuca.pl, tel. 56 669 40 00.II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może Pani/Pan kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych, Dorotą Neubauer, poprzez:

 • adres e-mail: iod@neuca.pl lub
 • pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Neuca S.A., ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.


II. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, w tym w celu kontaktu i aktualizacji danych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz wypełnianie obowiązków prawnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, związanych z:
  - płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych), z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości),
  - weryfikacją uprawnień podmiotu do nabycia produktów leczniczych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów prawa farmaceutycznego (Ustawa Prawo Farmaceutyczne),
  - elektronicznym potwierdzeniem przyjęcia wpłaty gotówkowej (Elektroniczne KP) podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 462 Kodeksu cywilnego,
  - przekazaniem decyzji wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej dotyczących wstrzymania, dopuszczenia lub wycofania z obrotu produktu leczniczego. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów prawa farmaceutycznego (Ustawa Prawo Farmaceutyczne).
 • rozpatrywanie reklamacji, obsługa, dochodzenie i obrona ewentualnych roszczeń - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu NEUCA S.A. - zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO.
 • marketing bezpośredni - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu NEUCA S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO), za który NEUCA S.A. uznaje w szczególności możliwość przedstawienia klientom oraz potencjalnym klientom informacji o swoich produktach i usługach, złożenie oferty.
 • statystycznych i analitycznych - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu NEUCA S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO), za który NEUCA S.A. uznaje w szczególności możliwość tworzenia wewnętrznych raportów sprzedażowych oraz zestawień dotyczących historii współpracy.
 • badanie opinii dotyczące świadczonych usług na podstawie prawnie uzasadnionego interesu NEUCA S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO), za który NEUCA S.A. uznaje w szczególności potrzebę doskonalenia jakości świadczonych usług.
 • w przypadku zakupów w promocji Klient akceptuje, iż NEUCA S.A. zobowiązana jest w celach rozliczeniowych do podania informacji o rabatowanej transakcji podmiotowi finansującemu udzieloną kwotę rabatu (w tym danych identyfikujących Klienta tj. kod klienta Neuca, nazwa klienta, kod pocztowy, miejscowość, adres). Podstawą prawną przekazania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem administratora jest przekazanie informacji o rabatowanej transakcji podmiotowi finansującemu udzieloną kwotę rabatu. Jeżeli jednak Klient sprzeciwia się, aby jego dane zostały udostępnione do podmiotu finansującego to powinien dokonać zakupu produktów w cenie podstawowej.


IV. ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez NEUCA S.A. podmiotom z nią współpracującym (odbiorcom), w szczególności dostawcom usług IT oraz podmiotom świadczącym usługi: doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, windykacyjne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

W przypadku zakupów w promocji, Pani/Pana dane osobowe (kod klienta Neuca, nazwa klienta, kod pocztowy, miejscowość, adres, informacje o produkcie rabatowanym) mogą być udostępnione podmiotowi finansującemu udzieloną kwotę rabatu.V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • obowiązywania umowy
 • do czasu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa,
 • do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z tej umowy.
 • do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu


VI. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od NEUCA S.A. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby NEUCA S.A. przesłał dane do innego administratora. Jednakże NEUCA S.A. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie zgody lub umowy z Panią/Panem,
 • prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy NEUCA S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie, swojego prawnie uzasadnionego interesu. Może Pani/Pan wnieść sprzeciw ze względu na swoją szczególną sytuację, na adres poczty elektronicznej: iod@neuca.pl lub adres siedziby NEUCA S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych NEUCA S.A.”


VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.IX. ŹRÓDŁA POCHODZENIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogły zostać pozyskane przez administratora:

 1. bezpośrednio od Pani/Pana,
 2. niektóre informacje o Pani/Panu mogły zostać pozyskane ze źródeł powszechnie dostępnych: rejestrów publicznych np. KRS, CEIDG, REGON, EKW, rejestrów medycznych CSIOZ lub Państwa stron www. Dane te administrator pozyskuje w niezbędnym zakresie, w szczególności: imię (imiona), nazwisko, nazwa podmiotu, adres siedziby, dane rejestrowe, w tym numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer REGON, numer KRS, rodzaj farmaceutyczny, numer i datę zezwolenia, księga rejestrowa, ID GIF, adres e-mail, numer telefonu.

Informacje o przetwarzaniu danych odbiorców zaopatrujących się w hurtowni farmaceutycznej w związku ze składaniem oświadczeń wymaganych przepisami dot. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Forteczna 35-37, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu - VII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000049872, NIP: 8790017162, BDO: 000039852, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: neuca@neuca.pl, tel. 56 669 40 00.II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może Pani/Pan kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych, Dorotą Neubauer, poprzez:

 1. adres e-mail: iod@neuca.pl lub
 2. pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Neuca S.A., ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.


II. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 1. podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, w tym w celu kontaktu i aktualizacji danych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz wypełnianie obowiązków prawnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, związanych z:
  - płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych), z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości),
  - weryfikacją uprawnień podmiotu do nabycia produktów leczniczych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów prawa farmaceutycznego (Ustawa Prawo Farmaceutyczne),
  - elektronicznym potwierdzeniem przyjęcia wpłaty gotówkowej (Elektroniczne KP) podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 462 Kodeksu cywilnego,
  - przekazaniem decyzji wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej dotyczących wstrzymania, dopuszczenia lub wycofania z obrotu produktu leczniczego. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów prawa farmaceutycznego (Ustawa Prawo Farmaceutyczne).
 2. rozpatrywanie reklamacji, obsługa, dochodzenie i obrona ewentualnych roszczeń - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu NEUCA S.A. - zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO.
 3. marketing bezpośredni - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu NEUCA S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO), za który NEUCA S.A. uznaje w szczególności możliwość przedstawienia klientom oraz potencjalnym klientom informacji o swoich produktach i usługach, złożenie oferty.
 4. statystycznych i analitycznych - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu NEUCA S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO), za który NEUCA S.A. uznaje w szczególności możliwość tworzenia wewnętrznych raportów sprzedażowych oraz zestawień dotyczących historii współpracy.
 5. badanie opinii dotyczące świadczonych usług na podstawie prawnie uzasadnionego interesu NEUCA S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO), za który NEUCA S.A. uznaje w szczególności potrzebę doskonalenia jakości świadczonych usług.
 6. w przypadku zakupów w promocji Klient akceptuje, iż NEUCA S.A. zobowiązana jest w celach rozliczeniowych do podania informacji o rabatowanej transakcji podmiotowi finansującemu udzieloną kwotę rabatu (w tym danych identyfikujących Klienta tj. kod klienta Neuca, nazwa klienta, kod pocztowy, miejscowość, adres). Podstawą prawną przekazania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a uzasadnionym interesem administratora jest przekazanie informacji o rabatowanej transakcji podmiotowi finansującemu udzieloną kwotę rabatu. Jeżeli jednak Klient sprzeciwia się, aby jego dane zostały udostępnione do podmiotu finansującego to powinien dokonać zakupu produktów w cenie podstawowej.


IV. ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez NEUCA S.A. podmiotom z nią współpracującym (odbiorcom), w szczególności dostawcom usług IT oraz podmiotom świadczącym usługi: doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, windykacyjne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

W przypadku zakupów w promocji, Pani/Pana dane osobowe (kod klienta Neuca, nazwa klienta, kod pocztowy, miejscowość, adres, informacje o produkcie rabatowanym) mogą być udostępnione podmiotowi finansującemu udzieloną kwotę rabatu.V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. obowiązywania umowy
 2. do czasu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa,
 3. do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z tej umowy.
 4. do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu


VI. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
 4. prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od NEUCA S.A. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby NEUCA S.A. przesłał dane do innego administratora. Jednakże NEUCA S.A. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie zgody lub umowy z Panią/Panem,
 5. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy NEUCA S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie, swojego prawnie uzasadnionego interesu. Może Pani/Pan wnieść sprzeciw ze względu na swoją szczególną sytuację, na adres poczty elektronicznej: iod@neuca.pl lub adres siedziby NEUCA S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych NEUCA S.A.”


VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.IX. ŹRÓDŁA POCHODZENIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogły zostać pozyskane przez administratora:

 1. bezpośrednio od Pani/Pana,
 2. niektóre informacje o Pani/Panu mogły zostać pozyskane ze źródeł powszechnie dostępnych: rejestrów publicznych np. KRS, CEIDG, REGON, EKW, rejestrów medycznych CSIOZ lub Państwa stron www. Dane te administrator pozyskuje w niezbędnym zakresie, w szczególności: imię (imiona), nazwisko, nazwa podmiotu, adres siedziby, dane rejestrowe, w tym numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer REGON, numer KRS, rodzaj farmaceutyczny, numer i datę zezwolenia, księga rejestrowa, ID GIF, adres e-mail, numer telefonu.

Ta strona korzysta z plików cookies

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj.